24 de novembro de 2020

Restringido   Contacto  Engador a Favoritos

Inicio

Home / RUEGOS / 2014 / ROGO LIMPEZA ZONAS DE SERVIDUMBRE

2014

ROGO LIMPEZA ZONAS DE SERVIDUMBRE

En Sanxenxo, a 29 de Setembro de 2014

 

20/10/2014

 
ROGO que formula Dona Dulcinea Aguín Pombo, voceira do PSdeG-PSOE do Concello de Sanxenxo, ó abeiro do disposto no artígo 97.6 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, en relación co art.56.2 da Lei de Bases de Réximen Local

 

Este Concello conta con unas zonas costeiras realmente fascinantes pero tamén é certo que bastante abandonadas e infrautilizadas. Concretamente zonas como Punta Faxilda, Punta Cabicastro, Paxariñas, Montalvo, Festiñanzo, son zonas espectaculares polo seu entorno e vistas.

 

A realidade é que as zonas de servidumbre de Costas de estas zonas están cheas de maleza e abandonadas, imposibilitando na maoiría dos casos o seu paso polas mesmas. Entendemos que estas zonas limpas son unas rutas de senderismo costeiras de unha enorme beleza e encanto.

 

É necesario que se proceda a limpeza das zonas de servidumbre costeiras para como unha forma de por en valor o inmenso patrimonio natural do que dispón este Concello.

 

ROGO: Que por parte de esta Alcaldía se adopten con urxencia as  medidas necesarias para subsanar as mencionadas deficiencias.

 

                                                        En Sanxenxo, a 29 de Setembro de 2014


Asdo: Dulcinea Aguín Pombo

 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO EXCMO CONCELLO DE SANXENXO

 

 

 

 

 

 

PSdeG-PSOE, Rúa Progreso, nº124 baixo 36960 Sanxenxo (Pontevedra) Tfno./Fax: 986690158
E-mail: sanxenxo@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IE, Nestcape 4.0 ó superiores y Opera