24 de novembro de 2020

Restringido   Contacto  Engador a Favoritos

Inicio

Home / RUEGOS / 2014 / ROGO PAPELEIRAS NA ADINA

2014

ROGO PAPELEIRAS NA ADINA

25/03/2014

 

20/10/2014

 

ROGO que formula Dona Dulcinea Aguín Pombo, voceira do PSdeG-PSOE do Concello de Sanxenxo, ó abeiro do disposto no artígo 97.6 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, en relación co art.56.2 da Lei de Bases de Réximen Local

 

En toda a estrada da Adina só hai unha papeleira. Entedemos que en determinadas zonas como nas proximidades do colexio, ao lado do cementerio, preto da Casa da Cultura, ao lado das marquesinas deberían colocarse papeleiras.

 

ROGO: Que por parte de esta Alcaldía se adopten con urxencia as  medidas necesarias para subsanar as mencionadas deficiencias.

 

                                                        

Asdo: Dulcinea Aguín Pombo

 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO EXCMO CONCELLO DE SANXENXO

 

 

 

 

 

 

PSdeG-PSOE, Rúa Progreso, nº124 baixo 36960 Sanxenxo (Pontevedra) Tfno./Fax: 986690158
E-mail: sanxenxo@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IE, Nestcape 4.0 ó superiores y Opera